DA.AL corp. s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách společnosti DA.AL corp. s.r.o.

Naše firma pro Vás zajistí komplexní služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygieny práce. Dále poskytujeme poradenskou činnost v oblastech přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), železnici (RID) a po moři (IMDG-Code).

Naše firma je datem založení (2. červenec 2013) poměrně mladá, máme však tým odborníků s praxí přesahující 10 let v daných oborech.

Působnost naší firmy je především v Moravskoslezském kraji, poradenskou činnost však provádíme po celé České republice. Poradenská činnost v oblastech přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), železnici (RID), po moři (IMDG-Code) pak také i na Slovensku.

Klientům zprostředkujeme také zajištění pracovně-lékařských služeb na pracovišti, a to naším externím dodavatelem, společností MEDIKAAL–TT, s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

 • vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik dle zákoníku práce a možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informování zaměstnanců a navrhování opatření k jejich ochraně;
 • kontrola odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce, kontrola dodržování lhůt platnosti zdravotních způsobilostí;
 • seznamování zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce (školení BOZP) a ověřování znalostí předpisů;
 • seznamování zaměstnanců s bezpečností technických zařízení a ochranou zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady k výkonu práce v rozsahu obecně platných předpisů;
 • kontrola dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • kontrola úrovně péče o BOZP, stavu technické prevence, dodržování zásad bezpečnosti práce a kontrola odstraňování zjištěných závad;
 • spoluúčast při objasňování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání a spolupráce při registraci pracovních úrazů a jejich oznamování příslušným orgánům;
 • spoluúčast při prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele;
 • kontrola provádění pravidelných kontrol a revizí stavu technických zařízení k zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu;
 • navrhování rozsahu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a kontrola poskytování OOPP zaměstnancům a jejich používání;
 • kontrola zajištění všestranné péči o BOZP ve vztahu k cizím osobám, zdržujícím se na pracovištích s vědomím zaměstnavatele;
 • provádění školení pro řidiče služebních vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 tuny;
 • provádění školení obsluh manipulačních vozíků;
 • zastupování zákazníka při kontrolách z Oblastního inspektorátu práce.

Požární ochrana (PO)

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

 • začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí;
 • vedení dokumentace požární ochrany;
 • zpracování směrnice PO s ohledem na rozsah a potřeby zákazníka;
 • zpracování požárních řádů pracovišť;
 • dokumentace zdolávání požárů;
 • zpracování evakuačních plánů,
 • zpracování požárních poplachových směrnic;
 • zpracování ostatní a doplňkové dokumentace PO;
 • kontrola a vedení požárních knih;
 • zpracování dokumentace o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců o požární ochraně a o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a preventistů;
 • zpracování přehledu o požární technice, věcných prostředcích požární ochrany, zařízeních požární ochrany;
 • zpracování směrnic pro činnost požárních hlídek;
 • spoluúčast při šetření vzniku požárů, příčinách jejich vzniku a navrhování opatření;
 • průběžná aktualizace údajů v dokumentaci PO;
 • zastupování zákazníka při kontrolách z Hasičského záchranného sboru;

Hygiena práce

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích (dále jen "zaměstnavatel"), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací.

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

 • zhodnocení pracovních podmínek dle hygienických předpisů tak, aby byly vytvořeny podmínky k zdravotně nezávadné práci;
 • provedení kategorizace pracovišť dle ustanovení § 37 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění;
 • zprostředkování kompletního zajišťění pracovně-lékařských služeb včetně hlídaní lhůt preventivních zdravotních prohlídek, dohledů pracovišt a školení první pomoci naším externím dodavatelem společnosti MEDIKAAL–TT, s.r.o.;
 • zastupování zákazníka při kontrole státním odborným dozorem – okresní hygienickou stanicí;
 • poradenství při nákupu nových strojů, strojního zařízení, nářadí a pomůcek – sledování dokumentace od výrobce – hodnot rizikových skupin, zda nepřekračují maximální přípustné povolené limity;
 • navrhování opatření při překračování limitních ukazatelů z hlediska hygieny práce;
 • zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky, které specifikuje zákon.

Poradenská činnost v oblastech přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), železnici (RID) a po moři (IMDG-Code)

Naše společnost provádí školící a poradenskou činnost v tomto rozsahu:

 • dohled nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečného zboží,
 • poradenská činnost při operacích souvisejících s přepravou nebezpečného zboží,
 • zpracování výroční zprávy o stavu přepravy nebezpečného zboží pro potřeby orgánu místní nebo ústřední státní správy,
 • poradenství při dodržování postupů pro klasifikaci přepravovaného nebezpečného zboží,
 • poradenství při pořizování dopravních prostředků s ohledem na zvláštní požadavky na přepravu nebezpečného zboží,
 • kontroly zařízení používaného při přepravě, nakládce a vykládce nebezpečného zboží,
 • kontroly správnosti vzdělávání zaměstnanců zákazníka a kontroly vedení záznamů o těchto školeních,
 • poradenství při zavádění a uplatňování řádných havarijních postupů pro případ události, která může ovlivnit bezpečnost v průběhu přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečného zboží,
 • poradenství při zavádění přiměřených opatření k zamezení opakování nehod, událostí nebo závažných porušení předpisů,
 • poradenství při dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečného zboží při výběru a použití subdodavatelů nebo třetích osob,
 • poradenství při zavádění procedur, které zajistí, že ve vozidle budou přítomny dokumenty a bezpečnostní vybavení, které musí přepravu doprovázet, a že tyto dokumenty a vybavení budou splňovat požadavky stanovené příslušnými předpisy.

Kontakt

Ing. Aleš Vymazal
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany

+420 606 724 608
ales.vymazal@centrum.cz
David Urbačka
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Bezpečnostní poradce ADR, RID, IMDG-Code

+420 734 144 746
david.urbacka@centrum.cz
Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás oslovit prostřednictvím kontaktních informací, popřípadě můžete využít kontaktní formulář.
Kontaktní formulář